‘Existentie en zingeving in de GGZ’

Op zoek naar nieuwe benaderingen

Janskerk, Utrecht -

ACCREDITATIE
(Dossiernummer GAIA: 316319)

5 punten - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

6 punten - NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)

5 punten - Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

5 punten - Registerplein

4 punten - Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en oudere geneeskunde)(ABC1)

4 punten - Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

5 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

5 punten - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

5 punten - Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)

5 punten - Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)

5 punten - Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (ID 2107)

1 punt - Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) (ID 517)

2 punten - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)


Existentie en zingeving in de GGZ
Op zoek naar een nieuwe benadering

Wanneer je met iemand in gesprek raakt en het gesprek krijgt meer diepgang, dan wordt zichtbaar wat er voor iemand echt toe doet in zijn leven, wat iemands existentie raakt. Het gesprek gaat dan over wat van waarde is, voor de persoon zelf en voor anderen. Het kan gaan om alledaagse dingen die van waarde zijn voor iemands bestaan. Of om het besef van betekenis te willen zijn in deze wereld en over welke positieve bijdrage de persoon wil en kan leveren aan deze wereld.
De persoonlijke betekenis van deze existentiële dimensie licht vooral op als er een bedreiging van het alledaagse optreedt, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke ziekte of een psychiatrische aandoening. De mens komt hierdoor op een andere wijze in de wereld te staan. Waarden, betekenis en zingeving veranderen.
De vraag doemt op hoe we binnen de geestelijke gezondheidszorg recht doen aan deze existentiële dimensie van het bestaan van onze cliënten. Indien deze dimensie essentieel is voor ieder persoon, dan zou je verwachten dat deze ook een centrale plek krijgt binnen ons professionele handelen. Maar is dit ook zo?
Binnen de GGZ ontstaat er een steeds breder draagvlak voor het bieden van integrale zorg, dat wil zeggen dat we op geïntegreerde wijze aandacht geven aan soma en psyche, en dat we de sociale context waarbinnen de cliënt functioneert bij de behandeling betrekken: het is het bekende bio-psycho-sociale model. Echter, de zingevende en existentiële dimensie zien we hier niet expliciet in terug. Professionals denken mogelijk dat dit niet binnen het bereik van hun handelen ligt en verwijzen graag naar de dienst Geestelijke Verzorging van de GGZ-instelling.

Tijdens deze dag wordt een pleidooi gehouden voor het integraal betrekken van de zingevende en existentiële dimensie in het professionele handelen in de GGZ, en wel voor alle cliënten die in zorg en behandeling zijn. We gaan verkennen op welke wijze we invulling zouden kunnen geven aan deze opdracht, in generalistische zin én in specifieke situaties die een bijzonder appél op ons doen daar waar het deze existentiële dimensie betreft

U bent van harte welkom!

De programmacommissie

Prof. dr. Jim van Os (voorzitter)
Prof. dr. Arjan Braam
Dr. Vincent van Bruggen
Casper Nusselder
Prof. dr. Berno van Meijel

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: drs. Alan Ralston, psychiater en filosoof

08.30 - 09.30 uur
Ontvangst en registratie van de bezoekers

09.30 - 09.40 uur
Opening van het congres door de dagvoorzitter drs. Alan Ralston

09.40 - 10.10 uur
Existentiële vragen in de GGZ. Laat je niet bang maken!
Dr. Vincent van Bruggen
GZ-psycholoog/gedragstherapeut, Mindfit. Docent/onderzoeker, vakgroep positieve psychologie en technologie, Universiteit Twente

10.10 - 10.40 uur
Van GGZ-praktijk naar denkbeelden van de humanistiek, en retour
Prof. dr. Arjan Braam
A-opleider psychiatrie Altrecht, psychiater crisisdienst Utrecht en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

10.40 - 10.55 uur    Intermezzo - Peter Knipmeijer, dichter

10.55 - 11.25 uur    Pauze

11.25 - 11.55 uur
Naar de poëtica van de ander. Het begrijpen van een existentiële crisis verhaal
Prof. dr. Anne Goossensen
‘Kwaliteit van zorg’ onderzoeker vanuit zorgethisch perspectief. Bijzondere leerstoel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg / leerstoel Informele zorg en Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

11.55 - 12.25 uur
Bewustzijn als perspectief: een niet-pathologische kijk op psychose
Drs. Arjan Lelivelt, MA
Cognitief psycholoog, geestelijk verzorger, extern onderzoeker UMC Utrecht

12.25 - 13.30 uur    Lunchpauze

13.30 - 13.45 uur    Intermezzo - Peter Knipmeijer, dichter

13.45 - 14.15 uur
Zingeving, spiritualiteit en religie in de psychiatrie: waarom en hoe?
Dr. Rogier Hoenders
Psychiater, onderzoeker en manager inhoudelijke zaken, Centrum integrale psychiatrie
Plaatsvervangend opleider psychiatrie bij Lentis en voorzitter van het consortium voor integrale zorg en gezondheid


14.15 - 14.45 uur
De noodzaak van een existentiële- en sociale benadering bij dementie en hun naasten
Prof. mr. dr. Anne-Mei The
Bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
Eigenaar van de Tao of Care


14.45 - 15.15 uur    Pauze

15.15 - 15.45 uur
Schizofrenie, mijn dagelijkse realiteit
Saskia Bos
Auteur van het boek Schizofrenie en bergen beklimmen

15.45 - 16.15 uur
Existentiële dimensie en palliatieve psychiatrie
Prof. dr. Jim van Os
Voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht

16.15 - 16.30 uur    Slotbeschouwing door de dagvoorzitter drs. Alan Ralston

16.30 uur             Borrel

DOELGROEP
Hulpverleners, managers en bestuurders werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en aanpalende sectoren.

LOCATIE
Janskerk
Utrecht

KOSTEN
€ 310,00 p.p.

INSCHRIJVING
Inschrijving online is gesloten. U kunt zich nog wel melden bij de inschrijfbalie van De Janskerk te Utrecht op 14 juni om in te schrijven..

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl