SOMATIEK EN LEEFSTIJL IN DE GGZ

MOGELIJKHEDEN TOT VERBETERING

15 feb 2018
HOGESCHOOL INHOLLAND-DIEMEN
€30

De afgelopen twee jaren is het project ‘Leefstijl En Fysieke gezondheid van pa- tienten met EPA’ (LEF) uitgevoerd, met als doel de implementatie en de effecten te onderzoeken van een interventiepro- gramma voor somatische screening en leefstijlbevordering bij patienten met EPA. Dit mini-symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de afronding van dit project. We kunnen er veel van leren en daarom willen we de bevindingen graag met u delen. Naast de resultaten van dit LEF-project belichten we tevens diverse aspecten van het thema gezondheid in de GGZ.

Inhoud

Onderzoek bevestigt in toenemende mate dat de lichamelijke gezondheid van pati- enten met ernstige psychiatrische aan- doeningen (EPA) veel aandacht behoeft. De levensverwachting van deze groep pa- tiënten is gemiddeld 15 tot 20 jaar korter vergeleken met mensen uit de reguliere bevolking. Het risico is vooral verhoogd op ziektes zoals hart- en vaataandoenin- gen, diabetes, infectieziekten en diverse soorten kanker. Niet alleen de levensduur, maar ook de kwaliteit van leven wordt sterk nadelig beïnvloed door deze licha- melijke aandoeningen. De oorzaken zijn complex en divers. Zo weten we dat het psychiatrisch ziektebeeld zelf invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, bij- voorbeeld via genetische factoren en gedrag. Ook is bekend dat de psychofar- maca van invloed zijn op de gezondheid, onder meer doordat zij bijdragen aan toe- name van gewicht van patiënten. Verder is het van belang om de leefstijl goed in ogenschouw te nemen: weinig bewegen, ongezonde voeding, roken en middelen- gebruik dragen sterk bij aan een slechte gezondheid.

Dat hier een belangrijke taak ligt voor pa-

tiënten zelf, voor hulpverleners en familie- leden is evident.

De afgelopen twee jaren is het project ‘Leefstijl En Fysieke gezondheid van pa- tiënten met EPA’ (LEF) uitgevoerd, met als doel de implementatie en de effecten te onderzoeken van een interventiepro- gramma voor somatische screening en


leefstijlbevordering bij patiënten met EPA. Dit mini-symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de afronding van dit project. We kunnen er veel van leren en daarom willen we de bevindingen graag met u delen.

Naast de resultaten van dit LEF-project belichten we tevens diverse aspecten van het thema gezondheid in de GGZ. Vragen worden beantwoord als: Hoe ernstig is het probleem ten aanzien van de lichamelijke gezondheid van patiën- ten met een ernstige psychische aandoe- ning? Wat moeten we er als eerste aan doen en wie kan daaraan een bijdrage le- veren? Hoe kunnen we noodzakelijke ver- anderingen realiseren in de weerbarstige GGZ-praktijk met alle ontwikkelingen die gaande zijn? En: welke bijdrage kan ikzelf leveren binnen mijn alledaagse werk? We hopen voor u een aansprekend programma te hebben samengesteld dat inspireert en bijdraagt aan voortvarende vernieuwing van de GGZ-praktijk met als doel bij te dragen aan een betere lichame- lijke gezondheid van de patiënten.

 

We heten u van harte welkom!

Prof. dr. Berno van Meijel - dagvoorzitter, Lector en bijzonder hoogleraar GGZ- verpleegkunde

 

(Hogeschool Inholland, VUmc/afdeling Psychiatrie, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS)

CONTACTGEGEVENS 

Email  info@sympopna.nl

Postadres:
Postbus 14109

3508 SE Utrecht

NAVIGATIE

© 2002-2019 Stichting Sympopna

STUUR ONS EEN BERICHT