SOMATIEK EN LEEFSTIJL IN DE GGZ

MOGELIJKHEDEN TOT VERBETERING

15 feb 2018
HOGESCHOOL INHOLLAND-DIEMEN
€30
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

De afgelopen twee jaren is het project ‘Leefstijl En Fysieke gezondheid van pa- tienten met EPA’ (LEF) uitgevoerd, met als doel de implementatie en de effecten te onderzoeken van een interventiepro- gramma voor somatische screening en leefstijlbevordering bij patienten met EPA. Dit mini-symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de afronding van dit project. We kunnen er veel van leren en daarom willen we de bevindingen graag met u delen. Naast de resultaten van dit LEF-project belichten we tevens diverse aspecten van het thema gezondheid in de GGZ.

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vul- len en te verzenden.

Het is ook mogelijk om uw gegevens  (zie formulier welke gegevens wij nodig hebben) naar ons e-mailadres te sturen: info@sympopna.nl.

 

Gelijktijdig met uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer.  Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling.

Voorwaarden

U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 21 mei 2019. 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 21 mei 2019 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Het mini-symposium richt zich op alle professionals, managers, onderzoekers en beleidsmakers werkzaam in de GGZ.

Locatie

Hogeschool Inholland

Wildenborch 6

1112 XB Diemen

Kosten

€ 30

Medewerkers Inholland, medewerkers Parnassia, GGZ inGeest en Pro Persona kunnen voor dit congres gratis inschrijven (zie keuze inschrijfformulier).

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna

lo222.png

Accreditatie

3 punten - Kwaliteitsregister V&V

3 punten - VSR (Verpleegkundig Specialisten Register)

3 punten - POH GGZ (Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ)

Programma

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee

13.30 - 13.45 Welkom door de dagvoorzitter 

13.45 - 14.15 Lijf en leven
Prof. dr. Wiepke Cahn - Psychiater en onderzoeker Universitair Medisch Centrum Utrecht

14.15 – 14.45 LEF: de resultaten
Dr. Nienke van der Voort - Docent en onderzoeker Hogeschool Inholland

14.45 – 15.15 De feiten over gedragsverandering: realistisch, geruststellend en (een klein beetje) hoopgevend
Dr. Martin Appelo - Gezondheidszorgpsycholoog / gedragstherapeut

15.15 - 15.45 Pauze

15.45 - 16.15 De praktijk
Een ervaringsverhaal over leefstijlverandering van Ronald en Koen
Ronald Touw - Msc., verpleegkundig specialist GGZ
Koen - Cliënt

16.15 – 16.45 Discussie met forum en publiek

16.45 – 17:00 Afsluiting
Dagvoorzitter

Vanaf 17:00 Drankje en hapje
Praat verder tijdens eten en drinken!

Inhoud

Onderzoek bevestigt in toenemende mate dat de lichamelijke gezondheid van pati- enten met ernstige psychiatrische aan- doeningen (EPA) veel aandacht behoeft. De levensverwachting van deze groep pa- tiënten is gemiddeld 15 tot 20 jaar korter vergeleken met mensen uit de reguliere bevolking. Het risico is vooral verhoogd op ziektes zoals hart- en vaataandoenin- gen, diabetes, infectieziekten en diverse soorten kanker. Niet alleen de levensduur, maar ook de kwaliteit van leven wordt sterk nadelig beïnvloed door deze licha- melijke aandoeningen. De oorzaken zijn complex en divers. Zo weten we dat het psychiatrisch ziektebeeld zelf invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, bij- voorbeeld via genetische factoren en gedrag. Ook is bekend dat de psychofar- maca van invloed zijn op de gezondheid, onder meer doordat zij bijdragen aan toe- name van gewicht van patiënten. Verder is het van belang om de leefstijl goed in ogenschouw te nemen: weinig bewegen, ongezonde voeding, roken en middelen- gebruik dragen sterk bij aan een slechte gezondheid.

Dat hier een belangrijke taak ligt voor pa-

tiënten zelf, voor hulpverleners en familie- leden is evident.

De afgelopen twee jaren is het project ‘Leefstijl En Fysieke gezondheid van pa- tiënten met EPA’ (LEF) uitgevoerd, met als doel de implementatie en de effecten te onderzoeken van een interventiepro- gramma voor somatische screening en


leefstijlbevordering bij patiënten met EPA. Dit mini-symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de afronding van dit project. We kunnen er veel van leren en daarom willen we de bevindingen graag met u delen.

Naast de resultaten van dit LEF-project belichten we tevens diverse aspecten van het thema gezondheid in de GGZ. Vragen worden beantwoord als: Hoe ernstig is het probleem ten aanzien van de lichamelijke gezondheid van patiën- ten met een ernstige psychische aandoe- ning? Wat moeten we er als eerste aan doen en wie kan daaraan een bijdrage le- veren? Hoe kunnen we noodzakelijke ver- anderingen realiseren in de weerbarstige GGZ-praktijk met alle ontwikkelingen die gaande zijn? En: welke bijdrage kan ikzelf leveren binnen mijn alledaagse werk? We hopen voor u een aansprekend programma te hebben samengesteld dat inspireert en bijdraagt aan voortvarende vernieuwing van de GGZ-praktijk met als doel bij te dragen aan een betere lichame- lijke gezondheid van de patiënten.

 

We heten u van harte welkom!

Prof. dr. Berno van Meijel - dagvoorzitter, Lector en bijzonder hoogleraar GGZ- verpleegkunde

 

(Hogeschool Inholland, VUmc/afdeling Psychiatrie, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS)