EXISTENTIE EN ZINGEVING IN DE GGZ

OP ZOEK NAAR NIEUWE BENADERINGEN

14 jun 2018
DE JANSKERK, UTRECHT
€275
NWO logo - RGB.jpg
event-1 [Original Resolution].jpg

Wanneer je met iemand in gesprek raakten het gesprek krijgt meer diepgang, dan wordt zichtbaar wat er voor iemand echt toe doet in zijn leven, wat iemands exi-stentie raakt. Het gesprek gaat dan over wat van waarde is, voor de persoon zelf en voor anderen. Het kan gaan om alle-daagse dingen die van waarde zijn voor iemands bestaan. Of om het besef van betekenis te willen zijn in deze wereld en over welke positieve bijdrage de persoon wil en kan leveren aan deze wereld.

Verslagen van het congres

Het artikel is verschenen in Psyche en Geloof

(29e jaargang, nummer 3, september 2018)

https://www.psychegeloof.nl/editions/psyche-geloof-29-2018-3

Impressie van een symposium

Josta van der Wiele
jurist, natuurgeneeskundig therapeut, naaste

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct na inschrijving automatisch een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.

Voorwaarden

U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk (mail) en is mogelijk tot 15 arpil 2018.

 

De annuleringskosten bedragen €20,00. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 15 arpil 2018 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. 

Doelgroep

Hulpverleners, managers en bestuurders werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en aanpalende sectoren.

Locatie

Janskerk, Utrecht

Kosten

€ 275,00 ( incl. vroegboekkorting ), na 15 april 2018 € 310,00 p.p.

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Sympopna

lo222.png

Accreditatie

5 punten - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 

6 punten - NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP) 

5 punten - Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) 

5 punten - Registerplein 

4 punten - Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en oudere geneeskunde)(ABC1) 

4 punten - Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) 

5 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) 

5 punten - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) 

5 punten - Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ) 

5 punten - Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) 

5 punten - Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (ID 2107) 

1 punt - Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) (ID 517) 

2 punten - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) 

Programma

08.30 – 09.30 Ontvangst en registratie van de bezoekers

09.30 – 09.40 Opening door de dagvoorzitter

drs. Alan Ralston

09.40 – 10.10 Existentiële vragen in de GGZ. Laat je niet bang maken!
Dr. Vincent van Bruggen - GZ-psycholoog/gedragstherapeut, Mindfit Docent/onderzoeker, vakgroep positieve psychologie en technologie, Universiteit Twente

10.10 – 10.40 Van GGZ-praktijk naar denkbeelden van de humanistiek, en retour
Prof. dr. Arjan Braam - A-opleider psychiatrie Altrecht, psychiater crisisdienst Utrecht en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

10.40 – 10.55 Intermezzo

10.55 – 11.25 Pauze

11.25 – 11.55 Naar de poëtica van de ander. Het begrijpen van een existentiële crisis verhaal
Prof. dr. Anne Goossensen - ‘Kwaliteit van zorg’ onderzoeker vanuit zorgethisch perspectief. Bijzondere leerstoel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg / leerstoel Informele zorg en Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
 
11.55 - 12.25 Bewustzijn als perspectief: een niet-pathologische kijk op psychose
Drs. Arjan Lelivelt - MA - Cognitief psycholoog, geestelijk verzorger; extern onderzoeker UMC Utrecht
 
12.25 – 13.30 Lunchpauze

13.30 – 13.45 Intermezzo


13.45 – 14.15 Zingeving, spiritualiteit en religie in de psychiatrie: waarom en hoe?
Dr. Rogier Hoenders - Psychiater, onderzoeker en manager inhoudelijke zaken, Centrum integrale psychiatrie Plaatsvervangend opleider psychiatrie bij Lentis en voorzitter van het consortium voor integrale zorg en gezondheid
 

14.15 - 14.45 De noodzaak van een existentiële- en sociale benadering bij dementie en hun naasten
Prof. mr. dr. Anne-Mei - The Bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) Eigenaar van de Tao of Care
 
14.45 – 15.15 Pauze


15.15 – 15.45 Schizofrenie, mijn dagelijkse realiteit
Saskia Bos - Auteur van het boek Schizofrenie en bergen beklimmen


15.45 – 16.15 Existentiële dimensie en palliatieve psychiatrie
Prof. dr. Jim van Os - Voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht


16.15 – 16.30 Slotbeschouwing door de dagvoorzitter

drs. Alan Ralston


16.30 Borrel

Inhoud

Wanneer je met iemand in gesprek raakt en het gesprek krijgt meer diepgang, dan wordt zichtbaar wat er voor iemand echt toe doet in zijn leven, wat iemands existentie raakt. Het gesprek gaat dan over wat van waarde is, voor de persoon zelf en voor anderen. Het kan gaan om alledaagse dingen die van waarde zijn voor iemands bestaan. Of om het besef van betekenis te willen zijn in deze wereld en over welke positieve bijdrage de persoon wil en kan leveren aan deze wereld. De persoonlijke betekenis van deze existentiële dimensie licht vooral op als er een bedreiging van het alledaagse optreedt, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke ziekte of een psychiatrische aandoening. De mens komt hierdoor op een andere wijze in de wereld te staan. Waarden, betekenis en zingeving veranderen. De vraag doemt op hoe we binnen de geestelijke gezondheidszorg recht doen doen aan deze existentiële dimensie van het bestaan van onze cliënten. Indien deze dimensie essentieel is voor ieder persoon, dan zou je verwachten dat deze ook een centrale plek krijgt binnen ons professionele handelen. Maar is dit ook zo? Binnen de GGZ ontstaat er een steeds breder draagvlak voor het bieden van integrale zorg, dat wil zeggen dat we op geïntegreerde wijze aandacht geven aan soma en psyche, en dat we de sociale context waarbinnen de cliënt functioneert bij de behandeling betrekken: het is het bekende bio-psycho-sociale model.

Echter, de zingevende en existentiële dimensie zien we hier niet expliciet in terug. Professionals denken mogelijk dat dit niet binnen het bereik van hun handelen ligt en verwijzen graag naar de dienst Geestelijke Verzorging van de GGZ-instelling. Tijdens deze dag wordt een pleidooi gehouden voor het integraal betrekken van de zingevende en existentiële dimensie in het professionele handelen in de GGZ, en wel voor alle cliënten die in zorg en behandeling zijn. We gaan verkennen op welke wijze we invulling zouden kunnen geven aan deze opdracht, in generalistische zin én in specifieke situaties die een bijzonder appél op ons doen daar waar het deze existentiële dimensie betreft. U bent van harte welkom!


De programmacommissie

Prof. dr. Jim van Os (voorzitter)

Prof. dr. Arjan Braam

Dr. Vincent van Bruggen

Casper Nusselder

Prof. dr. Berno van Meijel