Home

introductie

bestuur

symposium agenda

folders / inschrijfkaart

Email

           
Agressie en Dwangtoepassing
Leren van elkaar13 februari 2013

Congrescentrum "de Reehorst" - Ede
Accreditatie
Accrediterende vereniging(en):Psychologen/Gedragstherapeuten/
Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register: NIP-Eerstelijnspsychologie NIP :
Eerstelijnspsychologie - diagnostiek - 1 punt
Eerstelijnspsychologie - behandeling - 3 punten
Eerstelijnspsychologie - overig - 1 punt

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V
en Register Zorgprofessionals:
Scholing Praktijkondersteuners huisartsen - 3 punten
Scholing GGZ - 3 punten
Scholing SPV - 3 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten
Register: 5 punten

Accrediterende vereniging: KNMG-GAIA
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten): 4 punten

KNMG-GAIA Vereniging: Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie: 4 punten

Accrediterende vereniging(en): Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/
Systeemtherapeuten Register: Klinisch psycholoog
(BIG) - FGzP:2 punten

Ook aangevraagd voor: accreditatiebureau (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt).Agressie en Dwangtoepassing
Leren van elkaar

Agressie is een fenomeen in de zorg dat ons voortdurend blijft bezighouden. We worden er met regelmaat mee geconfronteerd en zoeken steeds naar wegen om het agressieve gedrag zo effectief mogelijk te bejegenen en behandelen. In sommige gevallen is dwang- en drangtoepassing noodzakelijk om agressie te voorkomen of om het onder controle te krijgen, maar het gebruik hiervan moet tot een absoluut minimum worden teruggedrongen. Gelukkig zijn er in Nederland allerlei initiatieven en onderzoeksprojecten gaande die er aan bijdragen dat het gebruik van dwangmaatregelen substantieel wordt teruggedrongen.

Het effectief omgaan met agressie is vakwerk! En dat geldt ook voor het voorkomen van dwang en drang! De kennis en ervaring die is opgedaan met agressie en de reductie van dwang- en drangtoepassingen wordt in Nederland steeds meer gebundeld in expertisecentra. Altrecht Aventurijn (onderdeel van Altrecht GGz) heeft een dergelijk expertisecentrum. Aventurijn behandelt mensen met psychiatrische problemen die moeite hebben hun agressie onder controle te houden. Door het Expertisecentrum Agressiemanagement wordt wetenschappelijk onderzoek op dit terrein verricht. Het expertisecentrum wil tijdens dit nationale congres Agressie en dwangtoepassing, leren van elkaar kennis en ervaring met u uitwisselen ten aanzien van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van agressie, agressiemanagement en dwang & drangtoepassing. Daartoe hebben wij een drietal toonaangevende sprekers uitgenodigd voor een algemene inleiding. Prof. dr. Len Bowers, hoogleraar aan het King’s College te Londen, is internationaal een erkend deskundige op het gebied van agressie en agressiemanagement. Prof. dr. Niels Mulder (Erasmus Universiteit en Parnassia Bavo Groep) zal een beeld schetsen van actuele ontwikkelingen op het gebied van dwang & drangtoepassing. Dr. Rob Heerdink van de Universiteit Utrecht zal op toegankelijke wijze ingaan op de farmacologische behandeling van agressie bij uiteenlopende doelgroepen. In het middagprogramma zullen de thema’s agressie, agressiemanagement en dwang & drang uitgewerkt worden in deelprogramma’s voor vier verschillende doelgroepen: volwassenen in de GGz, jeugdigen, forensische patiënten en cliënten met een verstandelijke beperking. Ook voor deze deelprogramma’s hebben we landelijk erkende experts bereid gevonden hun bijdragen te leveren.

Het belooft een interessante dag te worden met veel mogelijkheden om nieuwe kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen met collega’s uit diverse zorgsectoren.

Namens het Expertisecentrum Agressiemanagement en de voltallige programmacommissie nodigen wij u van harte uit om deze dag bij te wonen en uw kennis en ervaringen met collega’s uit verschillende sectoren te delen.

Drs. Floor van Dijk (directeur van Aventurijn)
Prof. dr. Henk Nijman (voorzitter van de programmacommissie)


Programmacommissie:

Prof. dr. Henk Nijman (voorzitter)
Drs. Floor van Dijk
Dr. Laurette Goedhard
Prof. dr. Niels Mulder
Prof. dr. Orobio de Castro
Prof. dr. Petri Embregts
Dr. Vivienne de Vogel
Drs. Roland van de Sande
Casper Nusselder
Dr. Berno van Meijel
Dagvoorzitter: prof. dr. Henk Nijman

08.45 - 09.45 - Ontvangst en registratie


09.45 - Opening door drs. Floor van Dijk, directeur van Altrecht Aventurijn


09.55 - Inleiding op het programma door de dagvoorzitter


10.00- 'The Safewards Project': From research, through trial to management action
Prof. dr. Len Bowers, Professor of psychiatric nursing, Institute of Psychiatry, King’s College, Londen


11.00 - Pauze.


11.30- Opnemen (z)onder dwang: hoe dan?
Prof. dr. Niels Mulder, Epidemiological and Social Psychiatric Research institute (ESPRi). Erasmus MC, Rotterdam


12.00- Medicamenteuze interventies ter vermindering van agressief gedrag: een kwestie van maatwerk!
Dr. Rob Heerdink, Vakgroep Farmaco-epidemiologie en klinische farmacologie, Universiteit Utrecht


12.30 - 13.30 - Lunch.In het middagprogramma zijn er 4 deelprogramma's met elk 4 lezingen;

  • Verstandelijke gehandicaptenzorg
  • Forensische zorg
  • GGz Jeugd
  • GGz Volwassenen
U kunt de verschillende lezingen naar eigen inzicht bezoeken.13.45- Agressie-preventie met de Crisis Monitor
Drs. Roland van de Sande, Verpleegkundige en onderzoeker Parnassia Bavo Groep / docent Hogeschool Utrecht
Edwin Hellendoorn, Verpleegkundig specialist GGz, Parnassia Bavo Groep


14.15- Dwangreductie in Nederland: een overzicht van best practices
Yolande Voskes, Promovenda afdeling Metamedica, VU medisch centrum, Amsterdam


14.45 - Pauze.

15.15- Het voorspellen van agressie tijdens de crisisdienst
Drs. Berry Penterman, Psychiater, GGz Oost-Brabant


15.45- Agressie in de GGz: handen af van de verpleegkundigen
Mathilde Bos MSc, Psychiatrisch verpleegkundige, docent Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht, publiciste en initiatiefnemer van de actiegroep ‘Handen af van GGz-verpleegkundigen’
Dr. Berno van Meijel, Lector GGz-verpleegkunde Hogeschool Inholland / Parnassia Bavo Groep
13.45- Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie
Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen, Hoogleraar forensische geestelijke gezondheidszorg, Universiteit van Tilburg / Onderzoeksprogrammaleider GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie


14.15- Neurobiologische aspecten van agressie bij kinderen en jeugdigen
Dr. Arne Popma, Psychiater en wetenschappelijk onderzoeker Bascule, Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie / VU medisch centrum Amsterdam


14.45 - Pauze.

15.15- Voor Straf Meedoen
Prof. dr. G.J.J.M. Stams, Hoogleraar Forensische Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam


15.45- Separatie-preventie in de praktijk
Drs. Rose Schmitz, Klinisch psycholoog / manager Barentsz, centrum voor ortho- en forensische psychiatrie Den Dolder, onderdeel van Altrecht Aventurijn / psychotherapeut en supervisor VGCt
13.45- Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: naar meer balans en verfijning
Dr. Vivienne de Vogel, Hoofd afdeling onderzoek Dr. Henri van der Hoeven Kliniek Utrecht / onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten


14.15- Vroegsignalering van agressie met behulp van signaleringsplannen in de forensische psychiatrie
Dr. Frans Fluttert, Senior onderzoeker FPC Dr. S. Van Mesdag / Associate professor Molde University College (Noorwegen) / Research supervisor bij het Research Centre for Forensic Psychiatry van de Universiteit van Oslo (Noorwegen)


14.45 - Pauze.

15.15- De invloed van slapeloosheid op psychiatrische stoornissen en agressie
Dr. Marike Lancel, Senior onderzoeker FPK Assen, GGz Drenthe


15.45- Watch it: preventie van agressie door het meten van huidgeleidingsniveaus?
Prof. dr. Henk Nijman, Hoofdonderzoeker bij Atrecht Aventurijn & bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de Radboud Universiteit
Erik Kuijpers, Stafmedewerker R&D, GGz Eindhoven
Drs. Peter de Looff, Psycholoog, onderzoeksmedewerker, FPA Roosenburg, onderdeel van Altrecht Aventurijn
13.45- Agressief gedrag bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking: de stand van zaken.
Prof. dr. Robert Didden, GZ-psycholoog bij Trajectum / bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit


14.15- Boos, Bang en LVB!!! Diagnostiek van angst-gerelateerde gedragsproblemen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking
Drs. Addy Pruijssers, GZ-psycholoog De Rotonde, Expertisecentrum VG-GGz, onderdeel van Esdege-Reigersdaal / onderzoeker Lectoraat GGz-Verpleegkunde, Hogeschool Inholland


14.45 - Pauze.

15.15- Agressie tegen begeleiders: wat kun je eraan doen en hoe ermee om te gaan?
Drs. Wietske van Oorsouw (i.s.m. prof. dr. Petri Embregts), Onderzoekscoördinator Academische Werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’, Tranzo, Tilburg University


15.45- Crisisinterventie bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
Drs. Mariet Clerkx, Psychiater Altrecht Aventurijn


16.15 - Netwerken met een drankje.


Accreditatie
Accrediterende vereniging(en):Psychologen/Gedragstherapeuten/
Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register: NIP-Eerstelijnspsychologie NIP :
Eerstelijnspsychologie - diagnostiek - 1 punt
Eerstelijnspsychologie - behandeling - 3 punten
Eerstelijnspsychologie - overig - 1 punt

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V
en Register Zorgprofessionals:
Scholing Praktijkondersteuners huisartsen - 3 punten
Scholing GGZ - 3 punten
Scholing SPV - 3 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten
Register: 5 punten

Accrediterende vereniging: KNMG-GAIA
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten): 4 punten

KNMG-GAIA Vereniging: Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie: 4 punten

Accrediterende vereniging(en): Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/
Systeemtherapeuten Register: Klinisch psycholoog
(BIG) - FGzP:2 punten

Ook aangevraagd voor: accreditatiebureau (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt).Organisatie
Expertisecentrum Agressiemanagement Altrecht Aventurijn en Stichting Sympopna.


Doelgroep
Hulpverleners in de GGz, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de forensische zorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, agogen, vaktherapeuten e.a.), ervaringsdeskundigen, familieleden, beleidsmedewerkers, managers, bestuurders, mensen werkzaam bij welzijnsinstellingen, gemeentelijke diensten, politie, justitie, woningcorporaties, maatschappelijke dienstverlening en anderen die direct of indirect met agressieproblematiek en dwang & drang te maken hebben.


Kosten
€ 295,-
Studenten, familieleden en ervaringsdeskundigen kunnen een korting van 20% aanvragen via info@sympopna.nl
Inschrijving

U kunt zich voor dit congres inschrijven door ons elektronisch inschrijfformulierin te vullen en te verzenden.(inschrijven niet meer mogelijk).

Het is ook mogelijk om uw gegevens naar ons e-mailadres te sturen: info@sympopna.nl. Geef s.v.p. duidelijk aan welke voorkeur u heeft voor het middagprogramma. Gelijktijdig maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening 54.11.86.108 te Bilthoven van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam, woonplaats en congres “Agressie”. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op de inschrijfkaart of op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling. U ontvangt een nota die tevens een bevestiging van uw inschrijving is. Annulering kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 30 januari 2013. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten gerestitueerd. Na 30 januari 2013 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.


Locatie

Congrescentrum ‘De Reehorst’, Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld), Tel. 0318 - 75 03 00. ‘De Reehorst’ ligt op loopafstand van het NS-station Ede - Wageningen. Bij ‘De Reehorst’ is ruime parkeergelegenheid.
Informatie

Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 15, 3720 AA Bilthoven.
Tel. 06 - 83191953 of 06 - 55 50 03 10.
Email: info@sympopna.nl


        keurmerk kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgendenpresentaties van het congres 'Agressie en Dwangtoepassing
Leren van elkaar
'
gehouden op 13 februari 2013 zijn nu beschikbaar !

klik hier voor presentaties congres


Open hier de informatiefolder(Webpagina)
     OPEN HIER UW FOLDER


OPEN HIER UW PDF FOLDER
open hier uw Folder congres
( PDF formaat )
helppagina PDF
download gratis reader  Stichting Sympopna informatie: info@sympopna.nl

  Postbus 15
  3720 AA Bilthoven
Powered & Design by
XSOnline.nl
 
XSOnline webdesign & Internet solutions  
Email info@xsonline.nl