‘Multideskundigheid in de nieuwe GGZ’

gelijkwaardig samenwerken op de weg van herstel

31 oktober 2017 - De Reehorst, EdePsychosenet heeft medewerking verleend aan totstandkoming van dit congres.
zie ook: www.psychosenet.nl


Multideskundigheid in de nieuwe GGZ
gelijkwaardig samenwerken op weg van herstel

ACCREDITATIE
Registerplein
5 punten - deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en gezinshuisouders.
2 punten - voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.

5 punten - LV POH-GGZ

Accreditatie ook aangevraagd bij:
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
  • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau FGzPt
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau - FGzPt

INLEIDING
Psychische kwetsbaarheid wordt vaak voorgesteld als een op zichzelf staand kenmerk van de persoon. Soms wordt het verder gereduceerd tot diens genetische aanleg en lijkt kwetsbaarheid de identiteit van de persoon te bepalen. Maar dit is een te eenzijdige visie op een complexe werkelijkheid en is in strijd met de opvatting dat mensen meerdimensionaal bepaald zijn. De genetische bagage speelt een rol vanaf de geboorte, maar de wijze waarop iemand met stress en andere prikkels leert omgaan krijgt gestalte in een dynamische interactie van die persoon met een betekenisvolle omgeving. Iedereen is op enig moment het resultaat van zijn persoonlijke geschiedenis. Het gevolg verschilt per individu: uitdagingen kunnen tot groei en kracht leiden, maar ze kunnen ook tot overbelasting leiden die de psychische weerbaarheid ondermijnt.

Mensen leven en functioneren altijd in een bepaalde context. Psychologische betekenisgeving kent vele lagen en gradaties. Oplossingen zijn zelden eenvoudig maakbaar, ook niet door een getrainde professional. Er is geen deskundigheid (geen pil, geen psychotherapie, geen …) die psychisch lijden als met een druk op de knop kan ‘fixen’. De noodzakelijke kennis om herstel te bespoedigen komt niet enkel van professionele deskundigen, maar ook uit het leven, de uitdagingen en de opvattingen van de persoon zelf, uit de gedeelde visie van mensen met soortgelijke ervaringen, en uit de inzichten van de familie en naastbetrokkenen. Hulp bij psychisch lijden vraagt om betrokkenheid van zeer uiteenlopende deskundigheden: een werkende triade van cliënt, familieleden/naasten en professionals. Het vraagt om een open benadering, waarbij alle deskundigheden binnen de triade een bijdrage kunnen en moeten leveren aan optimale zorg. Geen van de deskundigheden is a priori beter dan de andere, en geen van de deskundigheden mag worden verwaarloosd in het behandel- en herstelproces. Drempels kunnen worden verlaagd wanneer eenieder (cliënten, naastbetrokkenen en professionals) de eigen kwetsbaarheid en weerbaarheid onderkent. Contact in de triade wordt dan evenwaardig en ontsluit de mogelijkheden van gezamenlijke, geïntegreerde deskundigheid. Het draagt bij aan weerbaarheid van het individu en van het systeem.

Herstel en groei van psychische weerbaarheid heeft tijd nodig, evenzeer als psychische kwetsbaarheid over de tijd is ontstaan. De Nieuwe GGZ streeft naar een evenwaardige multi-deskundigheid als voorwaarde voor optimale, persoonsgerichte integrale zorg, gericht op bevordering van autonomie en groei van identiteit. Multideskundig triadisch werken is een cultuurverandering, maar is ook ‘fun’ en empowerend. Dit congres gaat in op de vraag hoe effectief vorm gegeven kan worden aan deze multideskundigheid binnen De Nieuwe GGZ. We lichten de vorm en inhoud van multideskundigheid toe, we laten goede voorbeelden zien, gaan in op knelpunten en uitdagingen, en hopen u vooral te inspireren om met ons mee te werken aan de realisatie van multideskundigheid binnen De Nieuwe GGZ.

PROGRAMMACOMMISSIE
Prof. dr. Jim van Os
Prof. dr. Philippe Delespaul
Dr. Wilma Boevink
Nico Hopman
Prof. dr. Berno van Meijel
Casper NusselderPROGRAMMA

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen, gespreksleider / dagvoorzitter / journalist

08.30 – 09.30   Ontvangst van de bezoekers

09.30 – 09.40   Opening door de dagvoorzitter

09.40 – 09.55
Multideskundigheid … wat is dat nu precies?
Dr. Wilma Boevink
Onderzoeker, ervaringsdeskundige

09.55 – 10.30
Als de patiënt meer van jou weet dan andersom
Menno Oosterhoff
Psychiater en teamleider polikliniek voor dwangstoornissen, Lentis
Auteur van het boek ‘Vals Alarm, leven met een dwangstoornis’


10.30 – 11.00   Koffiepauze

11.00 – 11.40
Multideskundigheid … een antwoord op welk probleem?
Prof. dr. Jim van Os
Voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht

11.40 – 12.20
Multideskundigheid in de nieuwe GGZ … met JIM lukt het!
Prof. dr. Philippe Delespaul
Hoogleraar zorginnovatie Universiteit Maastricht, programmaleider Integrale Zorg Mondriaan
Levi van Dam
Orthopedagoog, ontwikkelaar en onderzoeker JIMaanpak, Spirit Jeugd en Opvoedhulp & Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Suzanne de Ruig
Systeemtherapeut, ontwikkelaar en opleider JIMaanpak, Spirit Jeugd en Opvoedhulp

12.20 – 13.20   Lunch

13.20 – 14.05
Een familiereis door een wereld die Multideskundigheid heet … opstekers en afknappers
Thijmen van Hoof (zoon)
Ervaringsdeskundige
Drs. Frank van Hoof (vader)
Onderzoeker Trimbos instituut
Dr. Wilma Boevink (moeder)
Onderzoeker, ervaringsdeskundige

14.05 – 15.05
Ervaringsdeskundigheid in De Nieuwe GGZ: waar staan we over 15 jaar?
Debat met de zaal aan de hand van vijf pitches en stellingen.
Irene van de Giessen
Consulent / directeur bij Stichting HerstelTalent
Dr. Alie Weerman
Associate lector Ervaringskennis & Participatie bij het lectoraat Verslaving Hogeschool Windesheim in Zwolle
Kees Lemke
Geneeskundig bestuurder van GGNet en voorzitter van het Actieplatform 'Herstel voor iedereen'
Jan Berndsen
Lid Raad van Bestuur, Lister
Joop Mekke
Hoofd opleidingen/ senior instructeur Stichting Bultersmekke Assistancedogs

15.05 – 15.35   Pauze

15.35 – 16.05
Opbrengst van de dag, overpeinzingen….
Irene van de Giessen
Consulent / directeur bij Stichting HerstelTalent

16.05 – 16.20   Afsluiting door dagvoorzitter

16.20   Borrel met muzikale omlijsting voor een multi-deskundige ontmoeting


DOELGROEP
Hulpverleners in de GGz (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, agogen, vaktherapeuten e.a.), ervaringsdeskundigen, familieleden, managers, beleidsmakers, directeuren, leden van raden van bestuur, mensen werkzaam bij welzijnsinstellingen, gemeentelijke diensten, landelijke overheden, politie, justitie, woningcorporaties, verzekeraars, maatschappelijke dienstverlening en alle anderen die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg aan mensen met een psychische aandoening.

LOCATIE
Congrescentrum 'De Reehorst'
Bennekomseweg 24 - 6717 LM Ede (Gld)
Tel. 0318 - 75 03 00
'De Reehorst' ligt op loopafstand van het NS-station Ede-Wageningen.
Bij 'De Reehorst' is ruime parkeergelegenheid.

KOSTEN
295,- euro.
Regeling voor ervaringsdeskundigen en familie en studenten die niet in loondienst zijn:
  • Instellingen krijgen de mogelijkheid om bij 10 inschrijvingen 3 vrijkaarten voor ervaringsdeskundigen en of familieleden te vergeven
  • Stichting Sympopna stelt voor dit congres 50 kaarten beschikbaar a 35 euro voor ervaringsdeskundigen die niet in loondienst zijn bij een organisatie
Voor meer informatie of om u op te geven voor de kaarten met gereduceerd tarief kunt u contact opnemen met Stichting Sympopna via info@sympopna.nl.INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt digitaal door ons digitale online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt direct een bevestiging / factuur in de mailbox van het door u opgegeven mailadres op het inschrijfformulier.
Het is ook mogelijk om alle gegevens (zie formulier welke gegevens wij nodig hebben! ) naar ons e-mailadres te sturen: info@sympopna.nl.

Gelijktijdig met uw inschrijving maakt u het inschrijfgeld over op bankrekening NL73ABNA0541186108 van Stichting Sympopna, onder duidelijke vermelding van uw naam en factuurnummer”. Ofwel u kruist de eenmalige machtiging aan op het digitale inschrijfformulier. Inschrijving verplicht tot betaling.

Inschrijfvoorwaarden:
U ontvangt een digitale factuur die tevens een bevestiging van uw inschrijving is via mail naar het door u opgegeven mailadres bij inschrijving. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk (mail) en zonder kosten, geannuleerd worden. Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 18 oktober 2017. De annuleringskosten bedragen 15 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen twee weken gerestitueerd. Na 18 oktober 2017 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 - 83191953
Email: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl